Please enable JS

KÜLTÜR EVRENİ Yaz/Summer/Лето 2016 ▪ Yıl / Year / Год 8 ▪ Sayı / Num

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

KÜLTÜR EVRENİ Yaz/Summer/Лето 2016 ▪ Yıl / Year / Год 8 ▪ Sayı / Num


Kategorisi: Kültür Evreni
Etiketler:

 

KÜLTÜR EVRENİ
UNIVERSE CULTURE - МИР КУЛЬТУРЫ
Yaz/Summer/Лето 2016 ▪ Yıl / Year / Год 8 ▪ Sayı / Number / Число 29
 

Karslı Âşık İslam Erdener ve Şiirleri
Ashik İslâm Erdener From Kars And His Poems
Карсский Ашуг Ислам Эрденер И Его Стихитворения
Prof. Dr. Mahmut Kamaloğlu ………… 9

Azerbaycan Halk Anlatıları ve Antlar
Azerbaijani Folk Narratives And Oaths
Народные Растолковывания Азербайджана И Клятвы
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ………. 16

“2016 Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Yılı”nda Onun Bektaşilikle İlgili Çalışmaları
The Works About Bektashism, “In 2016, The Year Of Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü”
“Юбилейный 2016 Год Академика М. Фуата Кёпрюлю” И Его Труды О Бекташестве
Nail Tan ………. 23

Âşık Şenlik Baba ve Gürcistan
Ashiq Şenlik Baba And Georgia
Ашуг Шенлик Баба И Грузия
Prof. Dr. Şureddin Memmedli …………………. 34

Kafkas Kahramanlarından Bir Portre: Deli Alı
Portrait Of A Hero From Caucasus: Deli Alı
Портрет Одного Из Героев Героя Кавказа: Дели Али
Doç. Dr. Zeynelabidin Makas ………….. 44

Yeddi Ulu Ozandan Üçü – Nəsimi, Xətai və Füzuli Haqqında Əmin
Abidin Araşdırmaları
Yedi Ulu Ozandan Üçü: Nesimî, Hatayî ve Fuzulî Hakkında Emin Abid’in Araştırmaları
Three Of Seven Great Poets: Emin Abid’s Researches About Nesimî, Hatayî And Fuzulî
Про Троих Из Великих Озанов – Про Насими, Шаха Исмаила Хатаи,
Фюзули Исследований Амина Абида
Əli Şamil …………………… 53

Исследование Полиязычного Образования В Республике Казахстан
Kazakistanda Çok Dilli Eğitim Araştırmaları
Multilingual Education Research In Kazakhstan
Yrd. Doç. Dr. Kenan Koç-Aliye Ongarbayeva (Кенан Коч- A.T. Онгарбаева)………. 62

Hacı Bektaş’tan Manevi Etki ile Âşıklığa Ulaşan Mahlas Alan Âşıklar ve
Zileli Âşıkların Dilinde Hacı Bektaş Sevgisi
Ashiks Who Reach The Ashiq Level-Received Pseudonym From The Spiritual
Influence From Haci Bektas And Haci Bektas Love Of Ashiqs From Zile
Духовное Влияние Хаджи Бекташа Над Ашугов С Разными Прозвищами
И Любовь Зилелийских Ашугов К Хаджи Бекташу
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı ……….. 68

Zileli Âşık Ceyhunî’nin Ermeni Âşuğ Çırakları
Ashiq Ceyhunî’s From Zile Âşuğ Apprentices Ofarmenian Origin
Ученики Армянской Национальности Ашуга Джейхуна Из Зилели
Hayrettin İvgin ………………. 86

Irak Türkmenlerinin Süreli Edebiyat Dergileri
Periodicals Literary Magazines Of Iraqi Turkmens
Периодические Литературные Журналы Иракских Тюркменов
Dr. Şemsettin Küzeci ……………….. 100

Alfabe ve Dilimizin Yazım Özellikleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
An Overall Assessment On Alphabet And Spelling Features Of Our Language
Особенности Правописания Нашего Алфавита И Языковых Элементов
Dr. Reşide Gürses ………………. 109

Features Of The Nominal Sentences In The Epic Novel Of M.O. Auezov
“The Way Of Abai”
M. Avezov’un «Abay Yolu» Romanındaki İsim Yüklemli Cümlelerin Özellikleri
Особенности Именных Предложений В Романе-Эпопее М. Ауэзова «Путь Абая»
Doç. Dr. Safura Bolatovna Boribaeva ……………. 115

Kitap Tanıtımı/Book Introductıon/ Книга Введения
Türk Dili (Dil Ve Edebiyat Dergisi)nin “Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı”
Turkish Language (Language And Literature) Journal “Special Issue Of The
Child And Young Adult Literature”
Журнала Турецкий Язык (Язык И Литература) “Первый Молодёжный И
Детский Литературный Номер”
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………. 122

DERGİ ADI KÜLTÜR EVRENİ Yaz/Summer/Лето 2016 ▪ Yıl / Year / Год 8 ▪ Sayı / Num
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ Türk.-ing.-Rus.
SAYI 29
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 106
ISBN NO 1308-6197
BARKOD NO -1308-6197
ÇIKIŞ TARİHİ 07 -2016