Please enable JS

BİLİMSEL EKSEN Bahar/Winter-Spring/ Зима-Весна 2018▪ Yıl/Year/Год 9 ▪ Sayı/Number/Число 25

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

BİLİMSEL EKSEN Bahar/Winter-Spring/ Зима-Весна 2018▪ Yıl/Year/Год 9 ▪ Sayı/Number/Число 25


Kategorisi: Bilimsel Eksen
Etiketler:

BİLİMSEL EKSEN SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН KıĢ-Bahar/Winter-Spring/ Зима-Весна 2018▪ Yıl/Year/Год 9 ▪ Sayı/Number/Число 25

 

Editör‟den/From The Editor/ От Редактора

Hayrettin İvgin/Prof. Dr. Erdoğan Altınkaynak ………7

Ubûdî ve Türkçe İiirleri

Ubûdî And His Turkish Poems

убуди и его стихи на турецком языке

Doç. Dr. Ahmet İçli ..9

Özbek Medreselerinde YetiĢip Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatını Etkileyen

İair ve Yazarlarla İlgili Bazı Tespitler

Some Investigations On Poets Who Grew Up On Uzbek Madrasahs And Affected The

Turkish Literature During The Ottoman Period

О Воспитанных В Медресе Узбекистана Поэтах И Писателях, И Их Влияниях На

Турецкую Литературу Времѐн Османской Империи

Nail Tan……………….24

İsmail Hazara Türkleri

İsmail Hazara Turks

Тюрки Исмаил Хазара

Dr. YaĢar Kalafat…32

Sivaslı ÂĢıkların Dili ile Türküler

Folk Songs Of Ashiks From Sivas

Тюркю В Исполнении Сивасских Ашугов

Dr. Doğan Kaya……41

AyaĢlı Es‟at Muhlis PaĢa Sanatı-Hattatlığı ve Bir Vezn-İ Âhar‟ı

AyaĢlı (From Ayash) Es‟at Muhlis Pasha‟s Art-Calligraphy And

One Of His Vezn-i Âhar

О Навыках Каллиграфического Письма Аяшлы Эсат Мухлис Паши И

Образец Везни Ахары

Hayrettin İVGİN ….52

Cumhuriyet Döneminin Lirizmi ve Sembolizmi En İyi Kullanan

İki İairi Külebi ve Dranas‟ta Kadın

Republic Period‟s Two Best Lirism And Symbolism User Poets: Women Approach Of

Külebi And Dranas

Самые Лучшие Поэты Лирики И Символисты Времѐн Республики: Образ Женщины

У Кулеби И Дранаса

Dr. Mehmet Yardımcı…………………..60

YaĢar Kemal ve Halk Kültürü

YaĢar Kemal And Folk Culture

Яшар Кемаль И Народная Культура

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çiftlikçi …73

Bir Ermeni Harfli Türkçe Yazma Mecmûadan Türk Atasözü ve Deyimleri

Turkish Proverb And Idioms From A Turkish Writing Journal in Armenian Letters

Турецкие Пословицы И Поговорки В Турецкоязычном Журнале, Изданном

Армянскими Буквами

M. Sabri Koz………..89

Nurengiz Gün`ün İiirlerinde Hümanizm (İnsanseverlik) Duyguları

The Sense Of Humanness In The Poems By Nurangiz Gün

Чувство Гуманизма В Стихах Нуренгиз Гюн

Dr. Bahar Berdeli.132

Türk Mitolojisinde ve Edebiyatında İnsanın YaratılıĢı ve Adem Figürü

The Creation Of Human And Hz. Adam Figure In Turkish Mythology And Literature

Сотворение Человека И Образ Адама В Турецкой Мифологии И Литературе

Dr. Abdullah Demirci …………………140

Türkiye ve Kazakistan‟daki Üniversitelerde Öğrenim Gören Türk ve

Kazak Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı: Bir Ölçek Uyarlaması

Adaptation Of The Scale Of Social Media Usage By Turkish And Kazak Students In

Universities Of Turkey And Kazakhstan

Адаптация Шкалы Использования Социальных Сетей Турецкими И Казахскими

Студентами Учащихся В Высоких Учебных Заведениях Турции И Казахстана

Azat Mukhamediyev-Prof. Dr. Mehmet Çağatay Özdemir……………147

Kitap Tanıtımı/ Book Launches / Знакомство Книги

„YKY‟nin “Tanzimat’tan Bugüne [Bazı] Edebiyatçılar Ansiklopedisi” ni Okurken

While Reading Yapı Kredi Publications‟ The Encyclopedia Of Literati From

The Tanzimat Revolutıon To Today

Читая «Энциклопедию Литераторов Со Времѐн Реформы По Сегодняшний День»

Издательства Yapi Kredi

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ………….160

Kitap Tanıtımı/ Book Launches / Знакомство Книги

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması

(26-28 Mayıs 2014), Kitabı Çıktı.

Turkish World Sages Summit: Meeting Of Heart Sultans (26-28 May 2014)

Book Is Published

Вышла Книга “Саммит Мудрецов Тюркского Мира: Встреча Владельцев Душ

(26-28 Май 2014)”

Dr. ReĢide Gürses.166

DERGİ ADI BİLİMSEL EKSEN Bahar/Winter-Spring/ Зима-Весна 2018▪ Yıl/Year/Год 9 ▪ Sayı/Number/Число 25
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ Türk.-ing.-Rus.
SAYI 25
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 178
ISBN NO ISSN:1309-5811
BARKOD NO -1309-5811
ÇIKIŞ TARİHİ 01 -2025