Please enable JS

BİLİMSEL EKSEN Bahar -Yaz/ Spring-Summer / Весна-Лето 2016 ▪ Yıl/

KÜLTÜR AJANS YAYINLARI

BİLİMSEL EKSEN Bahar -Yaz/ Spring-Summer / Весна-Лето 2016 ▪ Yıl/


Kategorisi: Bilimsel Eksen
Etiketler:

BİLİMSEL EKSEN
SCIENTIFIC AXIS - НАУЧНЫЙ МЕРИДИАН
Bahar -Yaz/ Spring-Summer / Весна-Лето 2016 ▪ Yıl/Year/Год7 ▪ Sayı/Number/Число 18

 

Atatürkün Dostu İbrahim Ebilov: Azerbaycan’ın Türkiye’de İlk Büyükelçisi
Ataturk`s Friend Ibrahim Abilov: The Fırst Plenıpotentiary Ambassador Of Azerbaijan In
Turkey
Ибрагим Эбилов-Друг Ататюрка: Первый Посол Азербайджана В Турции
Prof. Dr. Ebulfez Amanoğlu ………… 9

“Borçalı”nın Ünlü Ozan-Şairi Novruz Təhləlinin Yaradıcılığında Bəzı
Etnoqrafik Məsələlər Haqqında
Borçalı’nın Ünlü Ozan-Şairi Novruz Tehleli’nin Eserlerinde Bazı Etnoğrafik
Meseleler Hakkında
On Some Ethnographic Issues In The Creativity Of Famous Borchaly Poet-Ozan
Novruz Tahlali
О Некоторых Этнографических Вопросах В Творчестве Известного
Борчалинского Поэта-Озана Новруза Тахлали
Prof. Dr. Əsəd Əliyev ………………… 16

Yada Taşıyla İlgili Yeni Bilgiler
New Determination About ya da Stone/Tashy ( Originator Stone Or Rain Stone)
Новая Информация О Дождевом Магическом Камне
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin- Dr. Mehmet Alptekin ……. 22

Qayğısız Abdalın “Vücudnamə”sində Ontoloji Məsələləri
Kaygusuz Abdal’ın “Vücudnâme”sinde Ontoloji Sorunları
The Ontology Problems On Kaygusuz Abdal’s “Vücudnâme”
Онтологические Вопросы В Произведении Кайгысыза Абдала “Вюджюднаме”
Doç. Dr. Elmira Memmedova Kekeç ……….. 31

Dr. Hamit Zübeyr Koşay’ın “Folklor Açık-Hava Müzeleri” Kurulması İçin
Yaptığı Çalışmalar
Dr. Hamit Zübeyr Koşay’s Work To Establish The “Folklore Open Air Museums”
Усилия Доктора Хамида Зюбеир Коша Для Создания “Фолклорных Музеев
Под Открытым Небом”
Hayrettin İvgin ……………. 45

Düzce ve Yakın Çevresi Halk İnançları Kültüründe Atlı Göçebe Bozkır
Medeniyetinin İzleri
The Traces Of Equestrian Nomadic Steppe Folk Beliefs Culture In Düzce And Its Around
Следы Цивилизации Конных Степных Кочевников В Народных Верованиях
Жителей Дюздже И Прилегающих Регионов
Dr. Yaşar Kalafat ………………………… 54

Şah İsmayıl Xətainin Dünya Dövləti Anlayışında Sufizmin Rolu
Şah İsmayıl Hatayî’nin Dünya Devleti Anlayışında Sufizmin Rolü
On The Role Of Sufism In Shah Ismail Khatai Understanding The State Of The World
О Роли Суфизма В Понимании Шахом Исмаилом Хатаи Мирового Государства
Dilaver Azimli …………………… 65

Azerbaycan Sanatında Gerçekçi Tezgah Ressamlığının Banisi Behruz Kengerli
Founder Of Realist Bench Painting In Azerbaijan Art
Художественный Реализм В Азербайджанском Исскустве
Leman Memmedova ………………….. 72

Türkiye’de (Zonguldak İli Ereğli İlçesinde) Elpek Dokuma Türleri
Kind Of Weaving Elpek ( In Town Ereğli In City Zonguldak ) In Turkey
Виды Вязания Ткани “Элпек” В Районе Эрегли Зонгулдагского Крайя Турции
Nuran Baygül ………………. 80

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Ders Kitapları Sorunsalı
The Problematic Of Course Book In German As A Foreign Language Teaching
Некоторые Вопросы В Рекомендациях Учебных Изданий По
Изучению Иностранного Языка: Немецкий Язык
Yrd. Doç. Dr. Bora Başaran ……………. 93

DERGİ ADI BİLİMSEL EKSEN Bahar -Yaz/ Spring-Summer / Весна-Лето 2016 ▪ Yıl/
YAYINEVİ KÜLTÜR AJANS YAYINEVİ
DİLİ Türk.-ing.-Rus.
SAYI 18
PERİYOD
BASKI ADEDİ 500
BASIM BİLGİSİ İç siyah -beyaz
CİLT BİLGİSİ Karton Kapak
KAĞIT BİLGİSİ Enso 70 gr
KİTAP BOYUTLARI 16x24
KİTAP AĞIRLIĞI -
SAYFA SAYISI 116
ISBN NO ISSN:1309-5811
BARKOD NO -1309-5811
ÇIKIŞ TARİHİ 06 -2016